§1 Stosowanie taryfy

1. Niniejszą taryfę stosuje „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.w Gdańsku działająca w obrocie portowo-morskim na obszarze portu Gdańsk, zwana dalej „WUŻ” Gdańsk i świadcząca usługi objęte niniejszą taryfą.

2. Zawarte w niniejszej taryfie opłaty obowiązują w przypadkach, gdy umawiające się o wykonanie usługi strony, nie uzgodniły inaczej.

§2 Rozliczenia

1. Stawki taryfy wyrażone są w EUR.

2. Przeliczania stawek na walutę płatności (PLN) dokonuje się wg kursu średniego EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

3. Przy płatnościach wynikających z niniejszej taryfy, mają zastosowanie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dewizowe i finansowe.

4. Koszt czynności związanych z usługami, wykonywanymi na podstawie zarządzenia władz administracji państwowej ponosi strona, na rzecz której usługa została wykonana.

5. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od opłat zasadniczych, ujętych w tabeli opłat zasadniczych w § 6.

6. Faktury wystawia się w oryginale na zleceniodawcę.

7. Opłaty holownicze i cumownicze pobiera się od pojemności brutto statku (V), wynikającej z iloczynu jego całkowitej długości (L), szerokości (b) i zanurzenia wg letniej marki (d), wyrażonej w metrach i centymetrach, zawartych w świadectwie pomiarowym lub certyfikacie okrętowym, z tym, że dla obliczenia opłat całkowitą pojemność statku (V) zaokrągla się wzwyż do pełnego 1 m3. W przypadkach spornych, obowiązującymi są dane zawarte w Rejestrze Żeglugowym Lloyda.

§3 Zlecanie usług

1. „WUŻ” Gdańsk wykonuje usługi na podstawie złożonego na piśmie zlecenia faksem lub pocztą elektroniczną.

2. Zawierający na podstawie niniejszej taryfy umowę o wykonanie usługi, obowiązany jest podporządkować się wszelkim przepisom w niej zawartym.

3. Zlecenie powinno być złożone najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem usługi.

4. Odwołanie usługi powinno być zgłoszone co najmniej na 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Odwołanie usługi później niż 1 godzinę przed jej rozpoczęciem spowoduje obciążenie zleceniodawcy kosztami powstałymi po stronie „WUŻ” Gdańsk.

§4 Odpowiedzialność stron

1. Odpowiedzialność usługodawcy wynikającą z wykonania usług objętych niniejszą taryfą, określają przepisy i postanowienia taryfy oraz obowiązujące regulaminy, a we wszystkich nie uregulowanych przypadkach – przepisy kodeksu morskiego i kodeksu cywilnego.

2. „WUŻ” Gdańsk ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy świadczeniu usług z jego winy. Ciężar dowodu spoczywa na stronie, która z tego zdarzenia wywodzi skutki prawne.

3. Wszelkie szkody powinny być zgłoszone protokolarnie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24-godzin od czasu w którym usługa została wykonana. Odnośny protokół powinien być podpisany przez przedstawiciela usługobiorcy.

4. Odpowiedzialność „WUŻ” Gdańsk za szkody towarowe jest ograniczona do wartości ładunku nie większej niż 0,6 EUR za 1 kg, maksymalnie jednak 10 500,00 EUR za całość szkody. Odpowiedzialność „WUŻ” Gdańsk obejmuje roszczenia objęte bezpośrednim i normalnym związkiem przyczynowym.

5. „WUŻ” Gdańsk nie odpowiada:

1. za szkody i / lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajków pracowników portu i / lub kontrahentów;

2. za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej;

3. za ewentualne szkody wyrządzone udzielaniem pomocy, do której „WUŻ” Gdańsk był zobowiązany w interesie bezpieczeństwa portu, w granicach konieczności;

6. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zleceniu, a w szczególności za wszelkie szkody spowodowane błędnymi lub niedostatecznymi danymi, zawartymi w dokumentach lub przekazanymi w inny sposób, jak również za szkody powstałe z winy jego pracowników względnie upoważnionych osób.

§5 Przepisy różne

1. Niezależnie od postanowień wyszczególnionych w §2-4 obowiązują ponadto postanowienia ujęte w „Objaśnieniach”, dotyczących poszczególnych rozdziałów taryfy.

2. W zakresie załadunku i wyładunku, przeładunku i składowania oraz przewozów portowych towarów niebezpiecznych, obowiązują odrębne przepisy porządkowe administracji państwowej.

3. Skierowanie sporu na drogę sądową lub arbitrażową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi reklamacji.

§6 Opłaty za usługi statkowe

1. Za usługi statkowe (holowanie, cumowanie) pobiera się opłaty wg „Tabeli opłat zasadniczych” zawartej w pkt 3 oraz postanowień szczegółowych ujętych w § 7 ust. 2 i 3.

2. Opłaty wg kolumn „A” i „B” obejmują:

 1. 1. Kolumna „A” – holowanie lub asystę wykonaną przez 1 holownik na trasach wyszczególnionych w § 7 pkt 1;
 2. 2. Kolumna „B” – przycumowanie lub odcumowanie statku.

3. Tabela opłat zasadniczych (w EUR):

 § 7 Usługi holownicze – postanowienia szczegółowe

1. Opłaty wyszczególnione w kolumnie „A” tabeli opłat, zawartej w §6 pkt 3. pobiera się za holowanie lub asystę wykonaną przez 1 holownik na trasach:

 1. reda – Port Gdańsk;
 2. Port Gdańsk – reda;

2. Od opłat zawartych w kolumnie „A” udziela się następującej zniżki:

 1. dla statków turystycznych (zawinięcia do Portu Gdańsk) 20%

3. Opłaty według kolumny „A” stosuje się ponadto w przypadkach:

 1. holowania statku wzdłuż tego samego nabrzeża lub w tym samym basenie portowym, ze zniżką 50%,
 2. przeholowania statku z basenu do basenu, pełna opłata z kolumny „A”,
 3. gdy zamówienie na holownik zostało odwołane na 1 godzinę przed skierowaniem go do manewru, nie pobiera się żadnych opłat, po tym terminie pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki,
 4. za holowanie lub asystę przerwaną i dalej nie kontynuowaną, pobiera się opłatę w wysokości 60% stawki,
 5. za czekanie holownika z winy statku, trwające ponad 30 minut, pobiera się za każdą następną rozpoczętą godzinę wyczekiwania opłatę w wysokości 25% stawki,
 6. za obracanie statku przy tym samym nabrzeżu pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki,
 7. a holowanie lub przeholowanie statku nie używającego własnych maszyn, pobiera się opłatę z dodatkiem w wysokości 50%,
 8. za holowanie lub przeholowanie w okresach lodu pobiera się opłatę z dodatkiem w wysokości 20%,
 9. za użycie własnego holu przez holownik pobiera się kwotę 60 EUR.

 § 8 Usługi cumownicze – postanowienia szczegółowe

1. Opłaty zawarte w kolumnie „B” tabeli wyszczególnionej w §6 pkt  3. pobiera się za przycumowanie lub odcumowanie statku.

2. Od opłat zawartych w kolumnie „B”, udziela się następującej zniżki:

 1. dla statków turystycznych 20%

3. Za czekanie zamówionych cumowników z przyczyn leżących po stronie statku, trwające ponad 1 godzinę, za każdą dalszą rozpoczętą godzinę wyczekiwania, pobiera się z kolumny „B” 25% stawki.

4. Za odwołaną usługę cumowniczą po przybyciu cumowników do statku, pobiera się z kolumny „B” 25% stawki.

 § 9 Zestawy pchane i/lub zestawy holownicze

Podstawą do naliczania opłat cumowniczych oraz asysty holowników stanowi suma pojemności każdego elementu holowanego zestawu pchanego i/lub zespołów holowniczych.

 §10 Promy morskie – opłaty portowe

1. Usługi holownicze:

Za holowanie lub asystę dla promu morskiego wykonaną przez 1 holownik na trasie reda – Port Gdańsk, lub odwrotnie, pobiera się za 1 m3 pojemności promu (V) – 0,052 EUR.

2. Usługi cumownicze:

Za przycumowanie lub odcumowanie promu pobiera się za 1 m3 pojemności (V) promu – 0,02 EUR.

§11 Objaśnienia do §7, 8, 9 i 10

1. Obowiązek skorzystania z usług holowniczych i cumowniczych ustalają przepisy portowe.

2. Statki niepodlegające obowiązkowi korzystania z usług wyszczególnionych w § 7 pkt 1., uiszczają należności tylko w przypadkach korzystania z tych usług.

3. Opłaty taryfowe nie dotyczą przypadków ratownictwa jak np. ściąganie z mielizny oraz udzielanie pomocy w niebezpieczeństwie, nawet jeżeli przypadek taki zaistnieje w czasie zwykłego manewru holowniczego. W przypadku ratownictwa zawiera się specjalną umowę na zasadzie „no cure – no pay”.

4. Za holowanie lub asystę na terenie portu jednostek pływających nie posiadających ustalonych pomiarów lub za holowanie jednostek pływających poza akwenami por­tu handlowego, stosuje się stawki godzinowe wymienione w §12.

5. Opłaty dodatkowe:

 1. za usługi zawarte w niniejszej taryfie, wykonywane w soboty, niedziele i święta oraz święta uroczyste, dolicza się do odpowiednich stawek taryfowych, zawartych w „Tabeli opłat zasadniczych” następujące dodatki:
    • sobota – 70%
    • niedziela i święta – 90%
    • święta uroczyste – 100%
   • Nowy Rok
   • Pierwszy Dzień Wielkanocy
   • 3 Maja
   • Wigilia Bożego Narodzenia od godz. 15:00
   • Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia
   • 31 grudnia od godz. 15:00
 2. Dodatek za pracę w dodatkowe dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz święta uroczyste należy stosować w przypadku, gdy 50% lub więcej usługi wykonane zostało w tych dniach po uwzględnieniu, że terminem określającym rozpoczęcie tych dni jest godzina 23 dnia poprzedniego.
 3. W przypadku wystąpienia wzrostu cen paliw „WUŻ” Gdańsk zastrzega sobie prawo naliczania dodatku bunkrowego do stawek zawartych w niniejszej taryfie, określonych w § 6-10.

6. Za prace poza terenem administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. obowiązuje osobna umowa.

§12 Holowniki, pilotówka

Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę według tabeli:

do 350 KM / 135,00 EUR

od 351 do 500 KM / 156,00 EUR

od 501 do 800 KM / 267,00 EUR

od 801 do 1 000 KM / 349,00 EUR

od 1 001 do 1 250 KM / 393,00 EUR

od 1 251 do 1 500 KM / 478,00 EUR

od 1 501 do 2 000 KM / 590,00 EUR

od 2 001 do 2 500 KM / 707,00 EUR

powyżej 2 500 KM, za każde dalsze 100 KM / 29,00 EUR

§13 Usługi pomocnicze

1. Obsługa marynarska  –  70 EUR / h / osoba

2. Oficer pokładowy, oficer mechanik  –  100 EUR / h / osoba

3. Zamówienia na obsługę marynarską należy składać 24 godz. przed zleceniem.

§14 Objaśnienia

1. Stawki zawarte w §12 – 14 mają zastosowanie przy wynajmie nie przekraczającym 5 dób. Przy wynajmie na dłuższy okres czasu, może mieć zastosowanie odrębna umowa.

2. Godzinowe stawki za korzystanie z taboru pływającego mają zastosowanie w przypadkach nie objętych usługami rozliczanymi ryczałtowo wg § 6 i 7. Na rejsy i usługi pełnomorskie zawierane są odrębne umowy.

3. W odniesieniu do stawek godzinowych obowiązują dodatki analogiczne jak w §11 pkt 5 oraz dla usług holowniczych, wynikających z §7 pkt 3.

4. Czas wynajmu liczy się od chwili wyjścia jednostki z jej bazy do momentu powrotu do bazy.

5. W pracach o większym zakresie zleceniodawca może zawrzeć osobną umowę.

6. W przypadku wzrostu cen paliw „WUŻ” Gdańsk zastrzega sobie prawo naliczania dodatku bunkrowego do stawek zawartych w niniejszej taryfie, określonych w § 12 – 14.